מצגת למסכת בבא מציעא שיעור מס' 1: "רחמנא שעבדיה בעל כורחיה": המחוייבות כשכר