הארץ שייכת לכלל עם ישראל - בבא בתרא יב, א

מאת: נתן קוטלר


זכות המעבר של הרבים – מנלן? 

סוגייתנו מבררת את זכות המעבר של הרבים: 

בני עיר שהוחזקו לקצר דרכם דרך מבואות, רשאים למנוע את חסימת הדרך על ידי בני עיר אחרת (רבב"ח בשם רבי יוחנן). מצר [=דרך בין שדות] שהחזיקו בו רבים – אסור לקלקלו (רב יהודה בשם רב). רבים שבררו דרך לעצמן מה שבררו – בררו (רב גידל, רבי אלעזר). בני מבואות המפולשין לרשות הרבים אינם רשאים להעמיד דלתות כדי לחסום את הדרך של בני רשות הרבים להכנס לשטח (רב ענן בשם שמואל). 

עלינו לברר מה הסיבה שאי אפשר לחסום את הדרך של הרבים? והרי הדרך לא נמצאת בשטח ציבורי, אלא בשטח פרטי! 

ראשית, מדובר שהרבים הוחזקו ללכת בדרך זאת ולכן יוזמות פרטיות לשינוי המציאות אינן יכולות לבטל את זכות המעבר. שנית, אסור לצער את הרבים ולמנוע מהם ללכת בדרך שהתרגלו אליה (רבינו יונה ב"ב ק, א).

 נראה שצריך להעמיק יותר. צריך להבין מה בדיוק נותן לרבים כח רב כל כך לקבל זכות מעבר?

 קנין הילוך: "קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ" 

בדף ק, א מופיעה מחלוקת בין רבי אלעזר לחכמים – בשאלה 'כיצד הרבים מקבלים את זכות המעבר?': לשיטת רבי אלעזר השטח נקנה לרבים ב"בירור", כלומר ב"קנין הילוך". אולם חכמים סוברים שהליכה לא מספיקה, אלא צריך קנין חזקה שסללו דרך ממש "שהשווהו ותקנוהו להילוך" (רשב"ם). 

מה המקור של רבי אלעזר שקנין הילוך מועיל? הגמרא אומרת: "דכתיב: 'קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה' (בראשית יג, יז)". 

אך עדיין צריך להבין והרי הפסוק לכאורה רק מדבר על אברהם אבינו, כיצד ניתן להסיק מכאן באופן גורף שקנין הילוך פועל לדורות?

 שותפות כלל ישראל בארץ 

נראה שזכות המעבר של הרבים נעוצה בשותפות שיש לכל ישראל בקרקע בארץ ישראל. הר"ן כתב שדינא דמלכותא דינא חל רק בחו"ל, אך לא בארץ ישראל. מדוע? "דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינא דמלכותא דינא מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ אבל במלכי ישראל לא לפי שא"י כל ישראל שותפין בה" (הר"ן נדרים כח, א). 

הרשב"א כתב בתשובותיו שאי אפשר לשלול מהרבים את זכות המעבר בדרך שהחזיקו בו ולאחר מכן כתב: "ומכל מקום זהו שורת הדין. ואי נמי בארץ ישראל דלא אמרינן בה דינא דמלכותא דינא כדעת קצת רבותינו הצרפתים ז"ל. לפי שארץ ישראל ירושה היא לנו מאבותינו להדיוט כמלך" (שו"ת הרשב"א חלק ב סימן קלד). 

אם כן, זכות המעבר של הרבים בדרך שהחזיקו בה נובעת מכך שארץ ישראל שייכת לכלל עם ישראל כי היא ירושה לנו מאבותינו ולכן כל ישראל שותפים בה. 


הצטרפות לקבוצת 'הַדַּף הָרַעְיוֹנִי' בית מדרש גמרא באמונה: https://chat.whatsapp.com/FcOBPWtNITeDy1ZswZySbM