השכינה שורה במקום שרגישים לזולת - בבא בתרא ג, א

מאת: נתן קוטלר


הגמרא אומרת שבחצר שותפים, כל אחד יכול לחייב את השני לבנות כותל ביניהם, כי היזק ראיה שמיה היזק. אך אם כן, יש לשאול: השני יכול לטעון שבמשך השנים הראשון מחל לו על היזק ראיה בכך ששתק ואם כן יש לו חזקה להשתמש בחצר ללא כותל!


התשובה היא שאין חזקה לנזקין (ב"ב כג, א) ולכן אפילו אם הראשון שתק כמה שנים, הוא עדיין יכול לכפות על השני לבנות כותל. היזק ראיה הוא אחד מחמשה סוגים של נזק שאין להם חזקה "ולמה שינו נזקים אלו משאר נזקין לפי שאין דעתו של אדם סובלת נזק מאלו וחזקתו שאינו מוחל שהיזקו היזק קבוע" (רמב"ם הל' שכנים יא, ד).


המשותף לסוגי הנזקים הללו (העשן וריח בית הכסא והאבק וכו') הוא שהם אינם רק נזקים ממוניים, אלא הם נזקים לגוף. והוא הדין גם היזק ראיה, הוא נזק לגוף, כי הוא מונע מהאדם להתנהג בחופשיות בחצרו.


שמעתי מאבי מורי ר' צבי שלום קוטלר שהמקור להיזק ראיה הוא למעשה בסוף פרק 'חזקת הבתים':"א"ר יוחנן, דאמר קרא: 'וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו', מה ראה? ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה, אמר: ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה".


השכינה יכולה לשרות רק במקום שבו יש רגישות לזולת, כדברי חז"ל "אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין [=אדם הרוצה להיות חסיד צריך להיזהר מלהזיק לזולת]" (בבא קמא ל, א).


ללא דרך ארץ ומוסריות בסיסית, אין תורה ואין רוחניות (אבות ג, יז). ולכן, להיות חסיד זה קודם כל לקיים מילי דנזיקין, להיזהר מאוד שלא להזיק לאף אחד כפי שמצינו שחסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם כדי לא להזיק לעוברים ולשבים (שם). החסידות אינה מתחילה בעניינים שבין אדם למקום, אלא החסידות מתחילה בעניינים שבין אדם לחבירו.


להצטרפות לקבוצת ואטסאפ 'הַדַּף הָרַעְיוֹנִי' בית מדרש גמרא באמונה: https://chat.whatsapp.com/FcOBPWtNITeDy1ZswZySbM