מהו באמת המעשה הישר והטוב? - בבא בתרא ה, א

מאת: נתן קוטלר


דין או רחמים? 

בסוגייתנו מסופר שרוניא קנה קרקע על גבול שדהו של רבינא. סבר רבינא שהוא רשאי להפעיל את 'דינא דבר מצרא' ולהכריחו למכור לו את הקרקע. אך רב ספרא אמר לו "ארבעה לצלא, ארבעה לצללא". כלומר רוניא היה סנדלר עני והיו לו הוצאות רבות: הוא היה צריך לשלם ארבעה זוזי לקניית העור ועוד ארבעה זוזי לעיבוד העור. ולכן מן הראוי לאפשר לו לקנות את השדה, כדי שיהיה לו מקור פרנסה משתלם יותר. אולם התוספות שואלים והרי נאמר במשנה בכתובות "אין מרחמים בדין" (פד, א). אם ההלכה היא שבמקרה זה חל 'דינא דבר מצרא', מדוע רבינא לא יכול לממש את זכותו החוקית?

וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה' 

עלינו לעיין במקור 'דינא דבר מצרא': "נהרדעי אמרי: אפילו משום דינא דבר מצרא מסלקינן ליה, משום שנאמר 'וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה' ' (דברים ו, יח)" (ב"מ קח, א). התורה מחנכת את האדם לגלות אכפתיות לזולת ובפרט במקרה שהוא לא חסר כל כך כפי שנאמר "וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב". כדברי הרש"ר הירש "עקרון זה מורה שעלינו לוותר על זכות המגיעה לנו, אם הרווח שאנחנו מוותרים עליו הוא קטן בהרבה מן הרווח שהשני יזכה בו על ידי הוויתור שלנו...אפילו הדבר מגיע לך בדין, וותר עליו למען מטרה חיובית טובה, נעלה יותר " (שם). רש"י כותב את ההגדרה הבאה ל"ועשית הישר והטוב": "דבר שאי [=שאין] אתה נחסר כל כך שתמצא קרקעות במקום אחר ולא תטריח על בן המצר להיות נכסיו חלוקין" (ב"מ שם).

גבולות 'דינא דבר מצרא' 

אולם 'דינא דבר מצרא' אינו חל בכל מקרה. לפעמים ישנה התנגשות בין ערכים, כמו הערך של עשיית חסד עם יתומים קטנים שרוצים לקנות את הנכס, לבין הערך של עשיית הישר והטוב לשכן בן המצר. במקרה כזה, הערך הראשון גובר על הערך השני "המוכר ליתומים קטנים אין בו דין בעל המצר הטוב והישר שעושין חסד עם אלו יתר מבעל המצר" (רמב"ם הל' שכנים יב, יג). וכן, ישנם ערכים כמו יישוב ארץ ישראל שדוחים דין זה: "היה רוצה הלוקח לקנותה לבנות בה בתים ובן המצר רוצה לזרעה הלוקח זוכה משום יישוב הארץ ואין בה דין בן המצר" (רמב"ם שם יד, א). במקרים של התנגשות בין ערכים, התורה מכריעה לפי האמת האלוקית. התורה דואגת שהרצון לעשות מעשה ישר וטוב יהיה באמת ישר וטוב.

מהו באמת המעשה הישר והטוב? 

ולכן, בסוגייתנו רב ספרא לימד את רבינא שאם רוצים לכוון לעומק כוונת התורה, המעשה הישר והטוב באמת הוא דווקא לוותר על הזכות ל'דינא דבר מצרא' כדי לסייע לעני בפרנסתו. "וכשם שאתה אומר לו הסתלק מעלי בדינא דבר מצרא משום ועשית הישר והטוב כך אני אומר לך עשה ישר וטוב לעני זה ואל תסלקהו" (רש"י ב"ב ה, א).


להצטרפות לקבוצת 'הַדַּף הָרַעְיוֹנִי' בית מדרש גמרא באמונה: https://chat.whatsapp.com/FcOBPWtNITeDy1ZswZySbM