עירובין דף צ"א - שעת הסכנה

מאת: הרב ליאור לביא


שגרת הקורונה טלטלה בין השאר את עבודת ה' היומיומית של רובנו; בתי כנסת, שיעורים, חיי קהילה תוססים ועוד ועוד.


הגמרא עוסקת בהנהגות יוצאות דופן בשעת סכנה:
אמר ר' יהודה: מעשה בשעת הסכנה (שגזרו על קיום המצוות), והיינו מעלין ספר תורה מחצר לגג, ומגג לחצר, ומחצר לקרפף לקרות בו (העברה מרשויות שונות).
הגזרה היתה שלא לקרוא בתורה (ירושלמי עירובין פ"ט ה"א לפי הפני משה).
ר' יהודה רצה להוכיח מכאן כשיטת ר' שמעון הסובר (במשנה בעירובין פ"ט מ"א) שמותר לטלטל בין כל הרשויות הללו.
אמרו לו חכמים: שאין להביא מכאן הוכחה, כי אין שעת הסכנה ראיה, ובשעת סכנה הקלו לטלטל אף במקום האסור מדברי חכמים.


חשוב לחדד בתוכנו כל הזמן שהקורונה היא שעת סכנה.
לכן, תקנות שונות שהתאימו לתקופה הזאת לא מעידות בהכרח על היתרים גורפים ושינויי מנהגים. אין ללמוד על הכלל מהיוצא מן הכלל.