עירובין דף צ"ט - הכרת המגבלות האנושיות

מאת: הרב ליאור לביא


אמר ריש לקיש:
מי שפולט כיח (רוק) בפני רבו הריהו כמזלזל בו, והרי הוא חייב על כך מיתה בידי שמים, שנאמר "כל משנאי אהבו מות" (משלי ח, לו) — אל תקרי "למשנאי", אלא למשניאי על שהוא משניא את עצמו על ידי יריקה זו.


ותוהים: והרי אנוס הוא, שהרי אין אדם משתעל ופולט רוק אלא מחמת אונס, ומדוע יחשב לו הדבר כעבירה?


ומשיבים: במקרה כזה היה עליו לצאת מלפני רבו ולירוק בחוץ.


לא פעם אנו שומעים טענות על התנהגות וולגרית או לא ראויה בחסות הטענה שזהו טבע האדם ואין מה להתבייש ולהסתיר.
אלא שהבלטת הצד הנמוך גורמת להשנאת האדם על הבריות ובסופו של דבר להחשכת האור האלוהי המיוחד שבאדם.
דברים מעין אלה צריכים להיעשות בצנעה, מתוך הכרת המגבלות האנושיות.


כך נעמיד את דמות האדם על האור והטוב שבו.