רוח הקודש של חכמים - בבא בתרא יב, א

מאת: נתן קוטלר


"אמר רבי אבדימי דמן חיפה: מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים". מה הכונה שניתנה לחכמים נבואה? 

ביאר הרמב"ן בחידושיו: "אלא הכי קאמר אף על פי שנטלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקדש שבקרבם". 

מסופר שכאשר החתם סופר היה רבה של מטרסדורף, שלחו אליו שאלה חמורה לגבי עגונה. שאלה זו נשאלה לשאר גאוני המדינה וכולם הסכימו שצריך להתירה. לאחר שהחתם סופר קרא את תשובותיהם, הוא אמר שעל פי הדין אין לו מה להשיב ולפרוך את דבריהם מלהתיר את העגונה, אך הוא אמר ברוח קודשו "אכן לבי אומר לי שבעל אשה זו חי". 

האשה שמעה את דבריו הקדושים של החתם סופר והיא נמנעה מלהינשא בשנית. ודברים שבלב הוי דברים ואכן לאחר זמן לא רב הופיע בעלה הנעדר של האשה וחזר למקומו. "ולא יאונה לצדיק און ומגלגלין זכות על ידי זכאי והיה לפלא" (הרב שלמה סופר, חוט המשולש).


הצטרפות לקבוצת 'הַדַּף הָרַעְיוֹנִי' בית מדרש גמרא באמונה: https://chat.whatsapp.com/FcOBPWtNITeDy1ZswZySbM